Oproep microprojecten

2024

Lancering oproep

De Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland lanceren een LEADER-oproep voor microprojecten.


De deadline om je project in te dienen is 8 mei 2024 (12u 's middags).

Goedgekeurde projecten lopen van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025. 

Stap 1: Van projectidee naar concrete projectfiche

 

Heb je een projectidee en wil je dit graag indienen, dan is het belangrijk om dit om te zetten naar een concrete projectfiche.


Om zeker te zijn dat jouw project voldoet aan de voorwaarden voor LEADER microprojecten, en om de aanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden, bespreek je je project best op voorhand met het LEADER-secretariaat.


Je maakt hiervoor zelf een afspraak met jouw LEADER-coördinator OF je prikt een moment tijdens de vaste dagen waarop je je idee kan pitchen.


         Kijk bij ondersteuning voor meer info over de vaste zitdagen per regio.


Er is ook een opleiding microprojecten op dinsdag 16 april, overkoepelend voor de drie Oost-Vlaamse gebieden.


         Kijk bij ondersteuning voor meer informatie en om je in te schrijven.  

Microproject?


Een microproject is een kleinschalig LEADER-project:

  • Maximum projectkost van € 12.000, waarvan maximale subsidie van € 7.800 (65% co-financiering);
  • Korte looptijd (voor deze oproep is dat 1 jaar, 1 juli 2024 - 30 juni 2025);
  • Eenvoudige administratie: als je aan het eind van het project bewijst dat het heeft plaatsgevonden, krijg je het toegekende bedrag.


Het voldoet verder aan alle voorwaarden voor een LEADER microproject.


Kijk hier voor meer informatie en een voorbeeld.

Komt mijn projectidee in aanmerking voor LEADER microprojecten?

Als je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je een microproject indienen voor LEADER-financiering 2023-2027.  

1. Het project wordt uitgevoerd in een LEADER-gebied (zie kaart):

  • LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender
  • LEADER Meetjesland - Leievallei
  • LEADER Waasland


2. Je project sluit aan bij de doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie van jouw LEADER-gebied (binnen de thema's landschap, landbouw of levendige dorpen):


3. De promotor van het project mag indienen. Het project kan ingediend worden door elke rechtspersoon, vb. vzw's, feitelijke verenigingen, ondernemers en burgers.

Opmerking: Lokale besturen kunnen geen microproject indienen

(= gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW).


4. Je project past in de LEADER-filosofie (bottom-up, versterkt sociale cohesie, komt de streek ten goede…).  


5. Het totale project kost niet meer dan €12.000 en kan binnen een korte periode (max. 1 jaar) worden uitgevoerd.  


Stap 2: Indienen van een project 

Dien je project in voor 8 mei 2024 (12u00 ’s middags)


Na de zitdag en de opleiding kan je aan de slag om je projetfiche uit te werken. Deze maak je aan in het E-Loket van de Vlaamse Landmaatschappij en dien je in voor 8 mei 2024 (12u00 ’s middags).


Vergeet niet om de juiste indicatoren in te geven in het E-Loket. Deze geven aan hoe jouw project bijdraagt aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Hier vind je alvast de nodige documenten en links.


Stap 3: Selectie en start van de projecten

Na ontvangst van je projectaanvraag, wordt eerst gecheckt of je project ontvankelijk is. Daarna begint de selectieprocedure, aan de hand van vaste beoordelingscriteria. Begin juni wordt finaal beslist welke projecten weerhouden worden. Je krijgt hier ten laatste de week van 10 juni bericht van.


De Lokale Actiegroep beslist niet enkel over de goedkeuring, maar zal ook een resultaatsverbintenis toekennen aan je project. Deze zal bepalen of je de doelstellingen haalt bij het einde van het project.


Na definitieve goedkeuring ontvang je een officiële goedkeuringsbrief. De goedkeurde projecten starten op 1 juli 2024 en lopen tot 30 juni 2025. Verlengingen zijn niet mogelijk.