Vlaams en Provinciaal kader

De Provincie Oost-Vlaanderen wil met haar beleid voor plattelandsontwikkeling (het plattelandsbeleid), de (be)leefbaarheid van het platteland verhogen. Het doel is om samen met belanghebbenden snel actiegerichte projecten op te starten om flexibel in te spelen op de uitdagingen van het platteland. Op lange termijn moet de balans tussen de stedelijke gebieden en het platteland in Oost-Vlaanderen in evenwicht blijven, om te voorkomen dat er zich, zoals in grote delen van Europa, een breuklijn aftekent tussen stad en platteland.


Om deze doelen te bereiken is het belangrijk dat lokale besturen en andere belangrijke actoren door de bril van het platteland naar belangrijke maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen kijken en oplossingen op maat van het platteland te ontwerpen.

Al sinds de eerste programmaperiode zorgen de provincies in Vlaanderen mee voor de coördinatie van de LEADER-gebieden. Ook voor de periode 2023-2027 schetste Europa het brede kader, vertaalde Vlaanderen dit naar een Strategisch Plan en ging de provincie hier verder mee aan de slag in haar Provinciale Kadernota.


Het huidige GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) van de EU schuift drie algemene doelstellingen naar voor:

"fostering a smart, competitive, resilient and diversified agricultural sector ensuring long-term food security;

as well as supporting and strengthening environmental protection, including biodiversity and climate action;

while strengthening the socio-economic fabric of rural areas." 


Deze doelstellingen zijn door Vlaanderen verder uitgewerkt in drie prioritaire beleidsthema’s voor de periode 2023-2027:


  1. Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten
  2. Leefbare en levendige dorpen
  3. Biodiversiteit en landschapskwaliteitDe Provincie Oost-Vlaanderen tekende een kader uit voor plattelandsontwikkeling, waarbij het invulling geeft aan de Vlaamse thema’s en de link maakt met LEADER. Je leest hier alles over in de Provinciale Kadernota "Plattelandsontwikkeling in Oost-Vlaanderen 23-27".


Op basis van deze doelstellingen, thema's en accenten stelde elk Oost-Vlaams LEADER-gebied een grondige thematische gebiedsanalyse op, met beschrijving van kansen, uitdagingen en noden. Gebaseerd op een verder participatief traject stelde elk LEADER-gebied vervolgens concrete doelstellingen op voor de periode 2023-2027.

Elk van deze trajecten en de uitkomst hiervan staat beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie van het betreffende Oost-Vlaams gebied: